Tartalomjegyzék

I. Bevezetés 3
II. Alkalmazandó jogszabályok 3
III. Fogalommeghatározások 3
IV. Az adatkezelés elvei 5
    4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 5
    4.2. Célhoz kötöttség elve 5
    4.3. Adattakarékosság elve 6
    4.4. Pontosság elve 6
    4.5. Korlátozott tárolhatóság elve 6
    4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve 7
    4.7. Az Adatkezelő elszámoltathatósága 7
V. Érintett jogai 7
    5.1. Hozzáférési jog 7
    5.2. Helyesbítéshez való jog 7
    5.3. Törléshez való jog 7
    5.4. Korlátozáshoz való jog 8
    5.5. Tiltakozáshoz való jog 8
    5.6. Adathordozhatósághoz való jog 8
    5.7. Visszavonáshoz való jog 9
    5.8. Érintett jogorvoslati joga 9
VI. Adatkezelő és elérhetőségei 10
VII. Adatfeldolgozó és elérhetőségei 10
    7.1. Adatfeldolgozók 10
VIII. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége 12
IX. Adatkezelés folyamata 12
    9.1. Magánszemélyek regisztrációja 12
    9.2. Szervezet regisztrációja 13
    9.3. Magánszemély adatlap kitöltése, szolgáltatás használata 15
    9.4. Szervezet adatlap kitöltése, szolgáltatás használata 20
    9.5. Hírlevél és direkt marketing tevékenység, közösségi média oldalak 24
    9.6. Panaszkezelés 25
    9.7. Információkérés 26
    9.8. Cookie-k (sütik) 27
        9.8.1. A sütik feladata 32
        9.8.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 32
        9.8.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 33
        9.8.4. Célzó vagy hirdetési cookie-k (tageting cookes) 33
    9.9. További tudnivalók 33
    9.10. Konverziókövetés, adatfájl típusú egyéni célközönség 34
X. Adatbiztonság 35
XI. Adattovábbítás 36
XII. A Tájékoztató módosítása 37

3.oldal:

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Romhány Viktória Egyéni Vállalkozó (​​Székhelye: 1174 Budapest Lőrinci út 21

adószáma: 68946940-1-42  továbbiakban Adatkezelő) által működtetett, HormonPont elnevezésű platformmal (továbbiakban Weboldal) összefüggő adatvédelmi és adatkezelési elveket, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által – és az általa megbízott adatfeldolgozók által – kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

II. Alkalmazandó jogszabályok 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Számv. tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

III. Fogalommeghatározások

A jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

 • adatfeldolgozás: a személyes adatok adatkezelési műveleteihez kapcsolódóan, automatizált vagy nem automatizált módon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 •  
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adattovábbítás: A kezelt személyes adatok továbbítása más adatkezelők részére, nem adatfeldolgozási célból;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 •  

  Amennyiben a mindenkori hatályos GDPR fogalommagyarázatai eltérnek a jelen Tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

   

  IV. Az adatkezelés elvei

   

  4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

   

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A jogszerű adatkezelés érdekében annak az Érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy egyéb, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

   

  Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel ésszerű módon nem lehet elérni.

   

  A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásnak, kommunikációnak könnyen hozzáférhetőnek és közérthetőnek kell lennie, azt világos, egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni.

   

  A tisztességes, átlátható adatkezelés megvalósulása érdekében szükséges, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

   

  Amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől gyűjti, úgy az Érintettet tájékoztatni szükséges, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, illetve az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel járhat ránézve. A tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni.

   

  Amennyiben az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, úgy a tájékoztatást ésszerű határidőn belül kell az Érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címzettel, akkor az első közléskor erről az Érintettet tájékoztatni kell.

   

  A tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség nem szükséges, ha az Érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy ha a személyes adat rögzítését, illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

   

  Az Érintettnek biztosítani kell, hogy díjmentesen megkapja az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését kérje, illetve gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az Adatkezelő köteles az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül válaszolni, illetve, ha az Adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolnia kell.

   

  4.2. Célhoz kötöttség elve

   

  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok célokkal össze nem egyeztethető módon való kezelése tilos.

   

  A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ennek körében vizsgálni szükséges különösen – de nem kizárólag – az eredeti és tervezett adatkezelési célok közötti összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit és a személyes adatok jellegét.

   

  4.3. Adattakarékosság elve

   

  A személyes adatok kezelésének a célok szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, a személyes adatok kezelését a szükséges minimumra kell korlátozni.

   

  Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – kell végrehajtania, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

   

  Az Adatkezelő köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani, melyek biztosítják, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

   

  4.4. Pontosság elve

   

  Az Adatkezelő által gyűjtött, tárolt és kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

   

  A pontosság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén (helyesbítéshez, törléshez való jog) köteles az adatok pontosságát ellenőrizni, szükség esetén a megjelölt személyes adatot módosítani, törölni.

   

  4.5. Korlátozott tárolhatóság elve

   

  A célhoz kötöttség elvének érvényesülése érdekében biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolását a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket köteles megállapítani.

   

  A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, hogy az Érintett azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból történik.

   

  4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve

   

  A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

   

  Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatok biztonsága mindvégig megfelelő legyen. Ennek körében biztosítani szükséges az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

   

  4.7. Az Adatkezelő elszámoltathatósága

   

  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles a fentiekben részletezett elveknek megfelelni és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

   

  V. Érintett jogai

   

  Az Érintett a jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

 • e-mail útján: hormonpont@gmail.com
 • postai úton: 1174 Budapest Lőrinci út 21
 •  

  5.1. Hozzáférési jog

   

  Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor az Érintettnek hozzáférést biztosít.

   

  5.2. Helyesbítéshez való jog

   

  Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

   

  5.3. Törléshez való jog

   

  Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
 • ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nem áll fenn elsőbbséget élvező jogszerű ok;
 • ha az adatkezelés jogellenes;
 • ha a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • jogszabály rendelkezése alapján törölni szükséges;
 • ha azt hatóság, bíróság elrendelte.
 •  

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta azt a személyes adatot, amelyet a fentiek alapján törölnie kell, úgy köteles a lehetőségeihez mérten – technikai állása, megvalósítás költségei – megtenni minden olyan intézkedést, amellyel tájékoztatja a további Adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

   

  A fenti törlési okok esetén sem kell törölni a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés az alábbi esetek egyike miatt szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőre ruházott közérdekű feladat teljesítése miatt;
 • népegészségügyet érintő közérdek céljából nem törölhető a jogszabályban meghatározott egészségügyi adat;
 • az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás célból vagy statisztikai célból van folyamatban és törlés valószínűsíthetetlenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve vádemeléshez szükséges.
 •  

  5.4. Korlátozáshoz való jog

   

  Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Érintett személyes adataira, ennek ellenére ő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 •  

  Az adatkezelés korlátozása alatt biztosítani kell, hogy a személyes adaton adatkezelési műveletet ne lehessen végezni. Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Érintett hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   

  Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

   

  5.5. Tiltakozáshoz való jog

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja Adatkezelő közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. A tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az érintett a hírlevélről történő leiratkozással.

   

  5.6. Adathordozhatósághoz való jog

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

   

  5.7. Visszavonáshoz való jog

   

  Az Érintett személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő köteles a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törölni.

   

  5.8. Érintett jogorvoslati joga

   

  Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az Adatkezelő elérhetőségénél feltüntetett e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megküldjük az Ön által kért címre.

   

  Az Érintett jogosult egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatainak kezelése során – például jogellenes adatkezelés, Adatkezelő adatkezelésével összefüggő döntéssel, tájékoztatással nem ért egyet, Adatkezelő késedelmes adatszolgáltatása, mulasztása – a jogszabályban foglaltakat.

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  levelezési cím:

  1363 Budapest, Pf. 9.

  cím:

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  telefon:

  +36-1-391-1400

  fax:

  +36-1-391-1410

  e-mail:

  ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap:

  http://naih.hu/

   

  A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra van lehetőség.

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt. A jogellenes adatkezeléssel okozott vagyoni és nem vagyoni kárt az Adatkezelő köteles megtéríteni az Érintett részére. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

   

  A törvényszékek listája – név, elérhetőség – és az illetékességkereső szolgáltatás elérhető a www.birosag.hu weboldalon.

   

  Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulthat.

   

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

  levelezési cím:

  1525 Pf.: 75.

  cím:

  1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

  telefon:

  +36-1-457-7100

  fax:

  +36-1-356-5520

  e-mail:

  info@nmhh.hu

  honlap:

  http://nmhh.hu

   

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

   

  VI. Adatkezelő és elérhetőségei

   

  Az Adatkezelő köteles az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

   

  A jogszerű adatkezelés érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

   

  A megadott adatokkal összefüggésben az adatkezelő:

   

  név:

  Romhány Viktória Egyéni Vállalkozó

   

  székhely:

  1174 Budapest, Lőrinci út 21.

   

  nyilvántartási szám:

  52477205

   

  adószám:

  68946940142

   

  képviseli:

  Romhány Viktória

   

  e-mail cím:

  hormonpont@gmail.com

   
   

  VII. Adatfeldolgozó és elérhetőségei

   

  Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

   

  Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a végső felelősség továbbra is az Adatkezelőé, akinek felügyelnie kell az adatfeldolgozókat annak biztosítása érdekében, hogy döntéseik megfeleljenek az adatvédelmi jogszabályoknak.

   

  A megadott adatokkal összefüggésben az adatfeldolgozók:

   

  7.1. Adatfeldolgozók

   

  Szolgáltatás:

  E-MAIL SZOLGÁLTATÓ

   

  Név:

  MailChimp

   

  Székhely:

  The Rocket Science Group, LLC

  675 Ponce de Leon Ave NE

  Suite 5000

  Atlanta, GA 30308 USA

   

  Elérhetőség:

  https://mailchimp.com/contact/

   

  Feladatkör:

  Ezen keresztül fogjuk értesíteni a regisztrálókat/felhasználókat és tartani velük a kapcsolatot.

   

  Szolgáltatás:

  TÁRHELY

   

  Név:

  Rackhost Zrt

   

  Székhely:

  6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

   

  Elérhetőség:

  https://www.rackhost.hu/

   

  Feladatkör:

  Weboldalak domain-jei itt vannak tárolva

   

  Szolgáltatás:

  HÍRLEVÉL

   

  Név:

  MailChimp

   

  Székhely:

  The Rocket Science Group, LLC

  675 Ponce de Leon Ave NE

  Suite 5000

  Atlanta, GA 30308 USA

   

  Elérhetőség:

  https://mailchimp.com/contact/

   

  Feladatkör:

  Ezen keresztül fognak a regisztrálók/felhasználók hírlevelet kapni.

   
       
   

  Szolgáltatás:

  KONVERZIÓKÖVETÉS, EGYÉNI CÉLKÖZÖNSÉG LÉTREHOZÁSA

   

  Név:

  Meta Platforms Ireland Ltd.

   

  Székhely:

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

   

  Elérhetőség:

  daterequest@support.facebook.com

   

  Feladatkör:

  A Facebook közreműködésével történik a konverziókövetés, valamint az egyéni célközönség létrehozása.

   

  Szolgáltatás:

  ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS

   

  Név:

  Pipedrive CRM

   

  Székhely:

  https://www.pipedrive.com/en/about 

   

  Elérhetőség:

  https://support.pipedrive.com/en?chat=open 

   

  Feladatkör:

  A partnerek felé irányuló folyamatok támogatása, valamint az ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja.

   

  VIII. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége

   

  Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

   

  IX. Adatkezelés folyamata

   

  Az adatokat az Adatkezelő munkatársai kizárólag feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő munkatársat foglalkoztat. Amennyiben munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

   

  Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon megjelenő külső szolgáltatók ikonjai (pl.: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram) segítségével meghívott funkciók kapcsán az Adatkezelő adatkezelési tevékenységet nem végez, ezekben az esetekben az adatkezelő a szolgáltatást nyújtó külső cég.

   

  9.1. Magánszemélyek regisztrációja

   

   

  Kezelt adat:

  E-MAIL CÍM

   

  Kötelező-e megadni:

  kötelező

   

  Adatkezelés célja:

  regisztráció, azonosítás, kapcsolattartás

   

  Az adatkezelés jogalapja:

  regisztráció esetén szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

  hírlevél esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

   

  Kik láthatják az adatokat:

  az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

   

  Adatkezelés időtartama:

  a regisztráció törléséig, illetve hírlevélről történő leiratkozásig

   

  Adattörlés lehetőségei:

  regisztráció esetén a regisztráció törlésével (a regisztráció megerősítése hiánya esetén 5 (öt) napot követően automatikusan törlésre kerül), 

  hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonásával a hírlevélben szereplő leiratkozási link segítségével

   

  Kezelt adat:

  KONVERZIÓKÖVETÉS

   

  Kötelező-e megadni:

  opcionális

   

  Adatkezelés célja:

  A facebook.com oldalon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

   

  Az adatkezelés jogalapja:

  érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

   

  Kik láthatják az adatokat:

  az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

   

  Adatkezelés időtartama:

  az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

  http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

   

  Adattörlés lehetőségei:

   

  Kezelt adat:

  NAPLÓFÁJLOK

   

  Kötelező-e megadni:

  a rendszer automatikusan rögzíti

   

  Adatkezelés célja:

  statisztika készítése

   

  Az adatkezelés jogalapja:

  regisztráció esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

   

  Kik láthatják az adatokat:

  az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

   

  Adatkezelés időtartama:

  a regisztráció törléséig

   

  Adattörlés lehetőségei:

  a regisztráció törlésével

   

  9.5. Hírlevél és direkt marketing tevékenység, közösségi média oldalak

   

  A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

   

  Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

  Hírlevél küldés

  A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

   

  Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

   

  Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten (a regisztráció során, valamint a hírlevél feliratkozása során a név, e-mail cím és a hozzájárulásra irányuló checkbox kitöltésével) hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárulhat ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

  Érintettek köre

  A hírlevélre feliratkozók.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre és célja

  Vezetéknév

  azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

  Keresztnév

  azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

  E-mail cím

  azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozási link segítségével.

  Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

  • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
  • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

  Az adatok tárolási módja

  elektronikus

   

  9.6. Panaszkezelés

   

  A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelési jogszabály – 1997. évi CLV. törvény – alapján kötelező.

   

  Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

  Panaszkezelés

  Ön a szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton, elektronikus levélben) közölheti. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, továbbá a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

  Éritettek köre

  Minden természetes személy, aki szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölni kívánja.

  Az adatkezelés jogalapja

  A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés jogszabály – 1997. évi CLV. tv. – alapján kötelező.

  A kezelt adatok köre és célja

  Panasz azonosítója

  azonosítás

  Panasz beérkezésének helye, ideje, módja

  azonosítás

  E-mail címe

  azonosítás, kapcsolattartás

  Emailben megadott személyes adatok

  azonosítás

  Vezetéknév

  azonosítás

  Keresztnév

  azonosítás

  Levelezési cím

  kapcsolattartás

  Panasz tárgya

  panaszkezelés

  Panasz tartalma

  panasz kivizsgálása

  Csatolt dokumentumok

  panasz kivizsgálása

  Panasz oka

  panasz kivizsgálása

  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi. CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján, kötelezően.

  Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

  • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
  • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

  Az adatok tárolási módja

  elektronikus, papír alapú

   

  9.7. Információkérés

   

  Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

   

  Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

  Információ kérése

  Ön a szolgáltatásról vagy adatkezelő magatartásáról, tevékenységéről írásban (postai úton, elektronikus levélben) kérdéseit felteheti. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

  Éritettek köre

  Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

  Az adatkezelés jogalapja

  Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

  A kezelt adatok köre és célja

  Kérdés azonosítója

  azonosítás

  Kérdés beérkezésének helye, ideje, módja

  azonosítás

  E-mail címe

  azonosítás, kapcsolattartás

  Emailben megadott személyes adatok

  azonosítás

  Vezetéknév

  azonosítás

  Keresztnév

  azonosítás

  Levelezési cím

  kapcsolattartás

  Kérdés tárgya

  információ kérés

  Kérdés tartalma

  információ kérés

  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  Cél megvalósulásáig.

  Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

  • az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai
  • az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

  Az adatok tárolási módja

  elektronikus, papír alapú

     

  Név

  Mire szolgál

  Lejárati ideje

  c_user

  Információkat szolgáltat a Meta számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Meta-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  1 év

  datr

  Információkat szolgáltat a Metak számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Meta-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  1 év

  fr

  Információkat szolgáltat a Meta számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Facebook-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  3 hónap

  sb

  A Meta  által a baráti ajánlások javítására használt cookie.

  3 év

  spin

  Információkat szolgáltat a Meta számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Meta-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  1 nap

  wd

  Információkat szolgáltat a Meta számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Meta-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  7 nap

  xs

  Információkat szolgáltat a Meta számára a Social Plugin funkcionalitásának társításához. Információkat küldhet a Facebook-ra, függetlenül attól, hogy tag-e vagy bejelentkezett-e a közösségi hálózaton.

  14 hónap

  1P_JAR

  A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

  1 hónap

  ANID

  Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységét, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg.

  2 hónap

  CONSENT

  Google cookie-k, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

  20 év

  NID

  Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. A régió megjegyzése révén például a webhely helyi időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket tud szolgáltatni. E cookie-k segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni.

  6 hónap

  SEARCH_SAMESITE

  Ezt a cookie-t arra használják, hogy megakadályozzák, hogy a böngésző küldje el ezt a cookie-t a webhelyek közötti kérésekkel együtt.

  6 hónap

  SIDCC

  Egy biztonsági cookie, amely védi a felhasználó adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.

  1 év

  APISID

  Biztonsági cookie-k a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.
  A SID és a HSID nevű cookie-kat használjuk a felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására. Ennek a két cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A Google számos cookie-t állít be bármely olyan oldalra, amely tartalmaz egy Google Térképet. Miközben nincs ellenőrzésünk a Google által beállított cookie-kat illetően, úgy tűnik, hogy tartalmaznak információcsomagot a Google Térkép felhasználók számának és viselkedésének mérésére.

  2 év

  SAPISID

  SSID

  SID

  HSID

  _Secure-3PAPISID

  Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

  2 év

  _Secure-3PSID

  Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

  2 év

  _Secure-APISID

  Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

  7 hónap

  _Secure-HSID

  Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

  7 hónap

  _Secure-SSID

  Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google ingatlanokon történő hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a korábbi interakciókra a hirdető hirdetéseivel vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

  7 hónap

  DV

  Ezeket cookie-kat célzott hirdetések céljára használják.

  munkafolyamat

  befejezéséig

  OTZ

  Az “OTZ” a Google Analytics által használt cookie, amely a webhely látogatóinak összesített elemzését nyújtja.

  1 hónap

  _fbp

  Ez a süti elősegíti hirdetéseink továbbítását azoknak az embereknek, akik már meglátogatták weboldalunkat, amikor a Facebookon vagy a Facebook Advertising által támogatott digitális platformon vannak

  munkafolyamat

  befejezéséig

  _ga

  Az oldallátogatásokkal kapcsolatos információk gyűjtése során megkülönbözteti a felhasználókat. A süti segíti azonosítani a webhely fejlesztendő részeit.

  2 év

  _gat_(app_id)

  Az oldallátogatásokkal kapcsolatos információk gyűjtése során megkülönbözteti a felhasználókat. A süti segíti azonosítani a webhely fejlesztendő részeit.

  munkafolyamat

  befejezéséig

  _gid

  Az oldallátogatásokkal kapcsolatos információk gyűjtése során megkülönbözteti a felhasználókat.

  1 nap

   

  A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett – angolul cookie – kell elhelyezni a számítógépen, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

  A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat – például a felhasználó nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást – így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal a honlapra való látogatáskor, vagy az egyik lapról a másik lapra való átnavigáláskor.

  Lehetőség van a sütik karbantartására és/vagy tetszés szerinti törlésére. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Lehetőség van a számítógépen tárolt összes süti törlésére, és a böngészőprogramok többségében a telepítésük letiltására is. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal az oldalra történő látogatáskor manuálisan kell az egyes beállításokat elvégezni, és számolni kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

  9.8.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket),
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 •  

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, illetve a böngészésre használt más eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  9.8.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  9.8.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

  A Weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  9.8.4. Célzó vagy hirdetési cookie-k (tageting cookes)

  A Weboldal alkalmazza ezen sütiket, melynek az a célja, hogy általuk még inkább a látogatót érdeklő és a látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg a honlapon. Ezekkel a sütikkel meghatározható például egy reklám megjelenítési alkalmainak a száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Ezeket a sütiket általában reklám hálózatok helyezik el egy adott honlapon, a honlap üzemeltetőjének az engedélyével. Ezek a sütik megjegyzik az adott honlap látogatását, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, mint például a reklám közzé tévőjével. Általában a célzó vagy hirdetési sütik a honlapot üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.  

  9.9. További tudnivalók

  Egyes adatait – ahogyan a táblázatban is látható – más felhasználóink – akik részére láthatóvá tette – is látják (címzettek). Ez azonban nem minősül sem adattovábbításnak, sem adatátadásnak. Más felhasználók az adatait csak láthatják, de nem végezhetnek rajta a betekintésen kívül adatkezelési tevékenységet, így a betekintésen kívül Ön sem kezelheti – kivéve, ha ehhez külön hozzájárult, de ez az Önök, Adatkezelőtől független jogviszonya – más adatait.

  A kötelezően megadandó adatok megadásával és a jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárul ahhoz, hogy az úgynevezett láthatósági beállítások szerint más felhasználók lássák azokat, illetve ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti táblázatban feltüntetett célból kezelje.

  A nem kötelezően – opcionálisan – megadandó adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az úgynevezett láthatósági beállítások szerint más felhasználók lássák azokat, illetve ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti táblázatban feltüntetett célból és ideig kezelje. Itt nem szükséges a jelölőnégyzetet bejelölni, azt csak regisztrációkor kell, míg ezeket az adatokat a regisztrációt követően lehet megadni.

  Az oldal nem kér semmilyen különleges személyes adatot. Ha valaki az Adatkezelő nevében ilyet kérne, kérjük jelezze részünkre.

  Az Adatkezelő nem továbbít adatot sem EGT-n belüli, sem harmadik országokba (EGT-n kívüli országokba).

  Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

  Az Adatkezelő felel azért, hogy az adatok naprakészek és pontosak legyenek, ezért kérjük, hogy minden, az adatokban bekövetkező változást haladéktalanul jelezze az Adatkezelő felé.

  9.10. Konverziókövetés, adatfájl típusú egyéni célközönség

  A Facebook olyan funkciókat és eszközöket biztosít, amelyek Adatkezelő webhelyén elhelyezve adatokat küldhet az Ügyfelek által webhelyén végrehajtott műveletekről (továbbiakban esemény-adatok) a Facebooknak, a konverziók követése (továbbiakban konverziókövetés) és a Weboldalt felkereső emberekből történő egyéni célközönség (továbbiakban egyéni célközönség) létrehozása céljából.

  A Facebook a kapott esemény-adatokat arra használja fel, hogy Adatkezelőnek elemzési adatokat biztosítson hirdetéseinek eredményességéről és Weboldal használatáról, illetve, hogy létrehozza célközönségét az adatkezelési szabályzatának (https://www.facebook.com/about/privacy/) megfelelően. Az esemény-adatok emellett lehetővé teszik Adatkezelő számára a hirdetések jobb célzását, valamint rendszereinek optimalizálását. Az ilyen jellegű célzással és optimalizálással összefüggésben a Facebook: (i) a Adatkezelő webhelyéről gyűjtött esemény adatokat csak azt követően használja fel a hirdetések optimalizálására, hogy megtörtént az ilyen esemény-adatok összesítése más hirdetőktől vagy a Facebookon más módon gyűjtött egyéb adatokkal, továbbá (ii) nem teszi lehetővé más hirdetők vagy harmadik felek számára, hogy hirdetéseiket kizárólag a Adatkezelő webhelyéről gyűjtött esemény-adatok alapján célozzák.

  Az esemény-adatokat más hirdetőkkel vagy harmadik féllel nem közöljük, kivéve, ha Ön erre engedélyt adott nekünk, vagy ha erre jogilag kötelezettek vagyunk. A Facebook megőrzi az esemény-adatok bizalmas jellegét és biztonságát, többek között olyan műszaki és fizikai biztonsági intézkedésekkel, amelyek rendeltetése (a) az adatok biztonságának és sértetlenségének védelme, amikor azok a Facebook rendszereiben találhatók, és (b) védelem a Facebook rendszereiben lévő adatok véletlen vagy jogosulatlan elérése, felhasználása, módosítása vagy közlése ellen.

  Konverziókövetés vagy az egyéni célközönség használata esetén egyértelmű és szembeötlő hivatkozásnak kell szerepelnie az ilyen funkciókhoz a Facebook által létrehozott képpontokat tartalmazó minden oldalon, amely olyan adatvédelmi szabályzatra mutat, amely egyértelműen közli, hogy (a) harmadik fél cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy kaphat adatokat az oldalról és egyéb internetes helyekről, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, illetve hirdetéseket tehet célzottá (b) hogyan tudják a felhasználók elutasítani az adatok hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását, továbbá (c) hol tudják a felhasználók az ezt a döntésüket végrehajtó mechanizmust elérni (pl. a www.aboutads.info/choices oldalra mutató hivatkozás elhelyezésével).

  Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a Facebook az Adatkezelő hirdetéseiben vagy azok körül értesítést helyezhet el, amely közli, hogy a hirdetés célzott jellegű, és az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen jellegű értesítéseket nem módosítja, nem fedi el, és egyéb módon sem avatkozik a működésükbe, ideértve az olyan esetleges technikai összetevőket is, amelyek a felhasználók számára lehetővé teszik további tájékoztatás vagy választási lehetőségeket biztosító mechanizmusok elérését.

  A Facebook bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a konverziókövetés, az egyéni célközönségek funkcióhoz történő hozzáférést, vagy megszüntetheti annak elérhetőségét. Az Adatkezelő bármikor abbahagyhatja a funkciók használatát. Az Adatkezelő bármikor törölheti egyéni célközönségét a Facebook rendszeréből a fiókkezelő eszközök használatával.

  Ha az Adatkezelő harmadik fél nevében használja ezen funkciók bármelyikét, kijelenti és garantálja továbbá, hogy az ilyen fél megbízottjaként jogosultsággal rendelkezik az ilyen adatoknak az Ő nevükben történő használatára, illetve az ilyen felet kötelezheti a jelen felhasználási feltételek betartására.

  X. Adatbiztonság

  Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján – is – gondoskodik.

  Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

  Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírus elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 •  

  Az Adatkezelő az informatikai adatok és a Weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

  Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

  Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmazunk a Weboldal kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásaink között.

  A rendszereink katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítjuk, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználóink folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodunk.

  Kiemelt prioritással gondoskodunk az informatikai rendszereink sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

  Az informatikai környezetünket rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgáljuk, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítjuk, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekintjük.

  Munkatársaink számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaztunk meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítjuk, belső működésünk kapcsán pedig törekszünk arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessünk.

  A működésünk során érzékelt, vagy hozzánk bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 (hetvenkét) órán belül kivizsgáljuk. A bekövetkezett incidenseket kezeljük, és nyilvántartásba vesszük.

  Szolgáltatásaink és informatikai megoldásaink fejlesztése során gondoskodunk a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeljük.

  XI. Adattovábbítás

  Az Adatkezelő jogosult az általa gyűjtött, rögzített, rendszerezett személyes adatok harmadik személy részére történő továbbítására.

  Az adattovábbítás során mindvégig figyelemmel kell lenni az adatkezelés alapelveire (például adattakarékosság elve, célhoz kötöttség elve). Az adattovábbítás során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy az Érintettek személyes adatainak megfelelő szintű védelmét a címzettek is biztosítsák.

  Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott követelményeknek és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Az adatfeldolgozó a személyes adatok továbbítására kizárólag az Adatkezelő erre vonatkozó utasítása esetén jogosult. Amennyiben az adattovábbítási kötelezettséget az adatfeldolgozó joga szerinti tagállami jog vagy a rá alkalmazandó uniós jog írja elő, úgy az adattovábbításra az Adatkezelő utasítása nélkül, de előzetes értesítése mellett kerülhet sor.

  XII. A Tájékoztató módosítása

  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

  Amennyiben az Érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését az V. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

  Kelt: Budapest, 2022. július 25.

Kuponkód Tanfolyamok - hormonpont10 

Ajánlói kód: 18734
Kedvezményes link a fenti képre kattintva

Hormonegyensúly hírlevél